Na osnovu clana 137. i 138. Zakona o radu, (“Sluzbene novine Federacije BiH”, broj 26/16) , a  u skladu sa Zakljuccima Skupstine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-334- 16/18 od 22.06.2018 . godine, Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, s jedne strane, (daljem tekstu: Sindikat) i Vlada Tuzlanskog kantona, s druge strane (u daljem tekstu: Vlada Kantona), dana 26.06 .2018 . godine, z a k I j u c u j u:

 

KOLEKTIVNI UGOVOR

PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE NA PODRUCJU TUZLANSKOG KANTONA

 

I.  OPCE ODREDBE

 

Clan 1.

Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i doktora  medicine i stomatologije na podrucju Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ugovor) ureduju se prava i obaveze iz rada i po osnovu rada doktora medicine i stomatologije uposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama Ciji su osnivaci opcina, grad, kanton, jedan iii vise kantona i Federacija Bosne i Hercegovine (u daljem  tekstu: Federacija BiH) zajedno, a u smislu clana 53. Zakona o zdravstvenoj zastiti (,,Sluzbene novine Federacije BiH”, br. 46/10 i 75/13).

 

Clan 2.

 

 • Pod pojmovima koji se koriste u ovom ugovoru podrazumijevaju se:
  • Sindikat – Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine , kao reprezentativni sindikat za podrucje djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji FBiH i ciji SU clanovi doktori medicine i stomatologije sa teritorije TK udruzeni u taj
  • Poslodavac – javna zdravstvena ustanova na podrucju Tuzlanskog kantona,
  • Radnik – doktor medicine i doktor stomatologije .
 • Ugovorne strane su saglasne da potpisivanje ovog ugovora ne podrazumijeva priznavanje reprezentativnosti Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona za zakljucenje kolektivnog ugovora na podrucju TK.

 

Clan 3.

 • Poslodavac, po Zakonu o radu, je pravno lice koje radniku daje posao na osnovu ugovora o radu, odnosno javna zdravstvena
 • Radnik, po Zakonu o radu, je fizicko lice koje je zaposleno na osnovu ugovora o radu, odnosno doktor medicine i doktor stomatologije .

 

Clan 4.

 • U slucaju  bilo  kojeg  oblika  diskriminacije  primjenjivat  ce  se  Zakon  o  zabrani diskriminacije
 • Zabranjena je diskriminacija radnika kao i lica koje trazi zaposlenje, s obzirom na spol, spolno opredjeljenje, bracno stanje, porodicne obaveze, starost, invalidnost, trudnocu, jezik, vjeru, politicko i drugo misljenje, nacionalnu pripadnost, socijalno porijeklo, imovno  stanje,  rodenje,  rasu,  boju  koze,  clanstvo  iii  neclanstvo  upolitickim   strankama svojstvo. sindikatima,   zdravstveni   status,   iii  neko  drugo   licno

 

Clan 5.

 • Poslodavcu i drugim licima zaposlenim kod poslodavca zabranjeno je uznemiravanje iii seksualno uznemiravanje, nasilje po osnovu spola, kao i sistematsko uznemiravanje na radu iii u vezi s radom (mobing) radnika i lica koja traze zaposlenje kod
 • Uznemiravanje u smislu stava (1) ovog clana je svako nezeljeno ponasanje uzrokovano nekim od osnova iz clana 8. Zakona o radu, koje ima za cilj iii predstavlja povredu dostojanstva radnika i lica koje trazi zaposlenje, a koje uzrokuje strah iii neprijateljsko, ponizavajuce iii uvredljivo
 • Seksualno uznemiravanje u smislu stava (1) ovog clana je svako ponasanje koje rijecima iii radnjama seksualne prirode ima za cilj iii predstavlja povredu dostojanstva radnika i lica koje trazi zaposlenje, a koje izaziva strah iii stvara ponizavajuce iii uvredljivo
 • Nasilje na osnovu spola je bile koje djelo koje nanosi fizicku, psihicku, seksualnu iii ekonomsku stetu iii patnju, kao i prijetnje takvim djelima koje ozbiljno sputavaju lica u njihovim pravima i slobodama na principu ravnopravnosti spolova na radu iii u vezi sa radom.
 • Mobing predstavlja specificnu formu nefizickog uznemiravanja na radnom mjestu, koje podrazumijeva ponavljanje radnji kojima jedno iii vise lica psihicki zlostavlja i ponizava drugo lice, a cija je svrha iii posljedica ugrozavanje njegovog ugleda, casti, dostojanstva, integriteta , degradacija radnih uvjeta iii profesionalnog

 

Clan 6.

 • Ne smatraju se diskriminacijom pravljenje razlike, iskljucenje iii davanje prvenstva u odnosu na odredeni posao kada je priroda posla takva iii se posao obavlja pod takvim uvjetima da karakteristike povezane sa nekim od osnova iz clana ovog Ugovora predstavljaju stvarni i odlucujuCi uvjet obavljanja posla, te da je svrha koja se time zeli postici opravdana.
 • Ne smatraju se diskriminacijom odredbe Zakona o radu, kolektivnog ugovora i ugovora o radu koje se odnose na posebnu zastitu odredenih kategorija radnika u skladu sa

 

Clan 7.

 • Ovaj Ugovor obavezuje poslodavce i strane koje su ga zakljucile, kao i strane koje mu naknadno pristupe, a u smislu odredbi 142. i 143. Zakona o radu.
 • Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu iii ugovorom o radu mogu se utvrditi povoljnija prava od prava utvrdenih Zakonom o
 • Ako je neko pravo iz radnog odnosa razlicito uredeno ovim ugovorom , Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom zakljucenim za podrucje Federacije BiH, pojedinacnim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu odnosno  ugovorom  o radu zakljucenom izmedu poslodavca i radnika, primjenjuje se za ra9nika najpovoljnije pravo, a u smislu odredbe clana 19. Zakona o

 

Clan 8.

 • Strane koje su zakljucile ovaj Ugovor obavezuju se primjenjivati ovaj Ugovor u dobroj vjeri .
 • Ako zbog promjena okolnosti koje nisu postojale u trenutku zakljucenja ovog Ugovora, odnosno u trenutku prosirenja primjena ovog Ugovora, jedna od strana ne bi mogla neke od odredbi ovog Ugovora izvrsavati iii bi joj to bilo izuzetno otezano , obavezuju se da nece jednostrano prekrsiti ovaj Ugovor, nego ce drugoj ugovornoj strani predloziti izmjene ugovora, na nacin i po postupku utvrdenom ovim Ugovorom i Zakonom o

 

Clan 9.

Na sva pitanja koja nisu uredena ovim Ugovorom, primjenjuje se Zakon o radu, Zakon o zdravstvenoj zastiti, Zakon o lijecnistvu,  Zakon  o  stomatoloskoj djelatnosti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zastiti na radu,  kao  i propisi donijeti na osnovu navedenih zakona, te drugi zakoni i propisi.

 

II.  RADNI ODNOS 

 

 1. Zasnivanje radnog odnosa

Clan 10.

 

 • Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim radnikom donosi poslodavac .
 • Odluka iz stava (1) ovog clana donosi se na osnovu pravilnika o radu odnosno odluke o zasnivanju radnog odnosa za poslodavce koji zaposljavaju manje od 30 radnika, te u skladu sa raspolozivim finansijskim sredstvima poslodavca.

 

Clan 11.

 • Ugovor o radu moze se zakljuciti samo sa radnikom koji pored opcih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava i posebne uvjete utvrdene pravilnikom o radu, odnosno odlukom o zasnivanju radnog
 • Ugovor o radu moze se zakljuciti na neodredeno i odredeno vrijeme, a u smislu clana 22 . Zakona o radu.
 • Ugovor o radu zakljucuje se u pisanoj formi i sadrzi elemente iz clana Zakona o radu.
 • U slucaju zakljucivanja ugovora o radu izvan prostorija poslodavca , ugovor o radu mora sadrzavati sve elemente iz 24 . i 26. Zakona o radu.
 • Stupanjem na rad radnika na osnovu zakljucenog ugovora o radu zasniva  se radni
 • Nakon zakljucivanja ugovora o radu poslodavac je duzan prijaviti radnika na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slucaj nezaposlenosti (u daljem tekstu: obavezno osiguranje) u skladu sa zakonom .

 

Clan 12.

 • Prilikom zakljucivanja ugovora o radu moze se ugovoriti probni rad.
 • Probni rad iz stava (1) ovog clana ne moze trajati duze od sest (6)
 • Probni rad se moze radniku iznimno produziti zbog nastanka objektivnih razloga

/bolest i sl./ za onoliko vremena  koliko je radnik bio odsutan, ako je bio odsutan najmanje deset dana.

 • Radnik koji trazi produzenje probnog rada iz objektivnih razloga, duzan je podnijeti zahtjev poslodavcu i dokumentirati razloge zbog kojih trazi produzenje probnog rada.
 • Pravilnikom o radu blize se ureduje trajanje probnog rada spram djelatnosti koju radnik obavlja, kao i uvjeta radnog mjesta, te razlozi produljenja probnog rada, postupak i nacin reguliranja produljenja probnog
 • Radniku koji nije zadovoljio na probnom radu prestaje radni odnos saglasno clanu stav 4. Zakona o radu.

 

b)    Prijem pripravnika

Clan 13.

 

 • Radi strucnog osposobljavanja za samostalan rad, poslodavac moze zakljuCiti ugovor o radu sa pripravnikom iii ga primiti na strucno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa saglasno clanovima 32. i 34. Zakona o
 • Osposobljavanje pripravnika – doktora medicine i stomatologije po osnovu stava
  • ovog clana obavlja se na nacin i pod uvjetima, kao i trajanju utvrdenom Zakonom o zdravstvenoj zastiti, kao i podzakonskim aktom koji regulise pripravnicki staz i strucni

 

 

c)    Prestanak radnog odnosa

Clan 14.

 

Na prestanak  radnog odnosa  primjenjuju se odredbe Zakona o radu – Poglavlja XI

,,Prestanak ugovora o radu”.

 

Ill. RADNO VRIJEME

 

Clan 15.

 

 • Puno radno vrijeme radnika traje 37,5 sati
 • Sedmicno radno vrijeme rasporedeno je na pet dana u sedmici, u pravilu od ponedjeljka do
 • Za poslove koji se obavljaju u smjenskom radu iii poslove koji zahtijevaju drugaciji raspored dnevnog, odnosno sedmicnog i mjesecnog radnog vremena poslodavac moze odrediti drugaciji dnevni , sedmicni i mjesecni raspored radnog vremena u skladu sa Zakonom o radu, kantonalnim propisom kojim je ureden pocetak, zavrsetak i raspored radnog vremena zdravstvenih ustanova koje imaju status ugovorne zdravstvene ustanove, a u smislu clana stav 8. Zakona o zdravstvenoj zastiti, kao i pravilnikom o radu zdravstvene ustanove.

 

Clan 16.

 • Za organizaciju rada odgovoran je poslodavac .
 • Poslodavac je duzan organizirati rad na nacin da radnik obavi najmanje ugovoreni puni mjesecni fond radnih
 • U slucaju rasporeda radnog vremena u smjenama, turnusu i dezurstvu, radno vrijeme se svodi na prosjecno puno radno vrijeme na nivou

 

 

Clan 17.

 • Saglasno clanu Zakona o zdravstvenoj zastiti, dezurstvo je poseban oblik rada kada radnik mora biti prisutan u zdravstvenoj ustanovi nakon svog redovnog radnog vremena.
 • Dezurstvo pocinje iza prve iii druge smjene, a zavrsava pocetkom rada prve smjene .
 • Pripravnost je     poseban   oblik     rada,   kada   radnik     ne   mora   biti  prisutan   uzdravstvenoj  ustanovi,  ali  mora  biti dostupan  radi  obavljanja  hitnih  poslova  za poslodavca iz svoje djelatnosti.
 • Rad po pozivu je poseban oblik rada kada radnik ne mora biti prisutan u zdravstvenoj ustanovi, ali se mora odazvati na poziv radi obavljanja djelatnosti, i koristi se u zdravstvenoj ustanovi kada nastane problem iz sadrzaja radne djelatnosti ustanove koji prisutni radnici ne mogu rijesiti niti se   rjesavanje problema maze Rad po pozivu se ne maze koristiti u zamjenu za pripravnost.
 • Smjenski rad je svakodnevni rad radnika prema utvrdenom radnom vremenu poslodavca koji obavlja u smjenama tokom
 • Smjenski rad je i rad radnika koji mijenja smjene iii obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni tokom jednog
 • Smjenski rad je i rad radnika koji naizmjenicno iii najmanje dva radna dana u sedmici obavlja rad u drugoj iii trecoj
 • Rad u turnusu smatra se rad radnika prema utvrdenom rasporedu radnog vremena poslodavca koji radnik naizmjenicno obavlja tokom sedmice iii mjeseca po 12 sati u ciklusima 12-24-12-48, a izuzetno se maze dopuniti sa 12-72 za radnike Hitne medicinske pomoci (HMP).
 • Nocni rad je rad radnika od 22 sata uvecer do 6 sati (1O)Sati odradeni prema redovnom rasporedu radnog vremena na praznik/blagdan iii neradni dan u smislu Zakona o radu i neradnim danima prema odluci nadleznog organa, evidentiraju se kao redovni rad i ubrajaju u redovni mjesecni fond sati a njihovo placanje se regulise prema clanu 43. ovog kolektivnog ugovora.
 • Prekovremeni rad smatra se svaki rad duze od predvidenog rada utvrdenog dnevnim rasporedom, kao i svaki rad duze od redovnog mjesecnog fonda radnih sati koji je uveden od strane poslodavca u skladu sa Zakonom o
 • Redovni mjesecni fond radnih sati su sati koje radnik treba odraditi u tekucem mjesecu na bazi 37,5-satne radne
 • Mjesecni fond radnih sati tvori umnozak radnih dana u tekucem mjesecu sa 7,5
 • Poslodavac je obavezan svakom radniku platiti prekovremeni rad. Ako radnik to zeli, poslodavac maze na njegov pisani zahtjev umjesto uvecanja place po osnovi prekovremenog rada iz stava ovog clana odobriti koristenje slobodnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 minuta za utvrdivanje ukupnog broja sati i slobodnih dana) , u skladu sa mogucnostima organizacije rada.

 

Clan 18.

 • Radnik uposlen u javnim zdravstvenim ustanovama ne maze napustiti radno mjesto dok ne dobije zamjenu, iako je njegovo radno vrijeme isteklo, aka bi time bilo dovedeno LI pitanje osiguranje kontinuirane zdravstvene
 • Napustanje radnog mjesta iz stava (1) ovog clana predstavlja tezu povredu radne

 

Clan 19.

 • Na poslovima na kojima uz primjenu mjera zastite na radu nije moguce zastititi radnike od stetnih uticaja, radno vrijeme se skracuje srazmjerno stetnom uticaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika na nacin i pod uvjetima utvrdenim clanom Zakona o radu, propisa o zastiti na radu, drugim zakonima, kao i propisima donijetim na osnovu ovih zakona.
 • Poslovi iz stava (1) ovog clana i trajanje radnog vremena utvrduju se pravilnikom o radu i ugovorom o radu u skladu sa zakonima i drugim propisima koji regulisu ovu
 • Radnici koji rade na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada izjednaceni su sa pravima i obavezama sa radnicima sa punim radnim
 • Poslodavci su duzni, da u okviru pravilnika o radu i ugovora o radu, provedu postupak skracivanja radnog vremena na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada, a u skladu sa Zakonom o zastiti na radu.

 

 1. ODMORI I ODSUSTVA

 

 

 1. Odmori

Clan 20.

 

 

 • Radnik koji radi duze od sest sati dnevno , ima pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od najmanje 30 minuta, s tim da se dnevni odmor ne moze koristiti na samom pocetku radnog vremena i na samom kraju radnog
 • Vrijeme odmora iz stava (1) ovog clana se moze koristiti u skladu sa potrebama radnika a da se pri tome vodi racuna o potrebama orgnizacije posla, tako da se ne remeti kontinuitet rada.
 • lzuzetno od stava 1. ovog clana, radnici koji rade u turnusu imaju pravo na odmor u toku radnog vremena u trajanju od najmanje 45
 • Poslodavac je duzan radniku, na njegov zahtjev, omoguciti odmor iz stava (1) ovog clana u trajanju od jednog sata za jedan dan u toku radne
 • Vrijeme odmora iz stava (1), (3) i (4) ovog clana ne uracunava se u radno
 • Nacin i vrijeme koristenja odmora iz stava (1), (3) i (4) ovog clana ureduje se pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

 

Clan 21.

 

lzmedu dva uzastopna  radna dana radnik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno.

 

Clan 22.

 

 • Radnik ima pravo na sedmicni odmor u skladu sa clanom 46 . Zakona o
 • Dani sedmicnog odmora u pravilu su subota i nedjelja.
 • Ako radnik radi na dan sedmicnog odmora, osigurava mu  se  koristenje sedmicnog odmora u toku naredne sedmice te ostvaruje pravo na  povecanu placu u skladu s clanom 38. ovog
 • Ako se sedmicni odmor radi potrebe posla ne moze koristiti na nacin iz stava (3) ovog clana, moze se koristiti naknadno uz saglasnost radnika sa odlukom
 • Radniku se u svakom slucaju mora osigurati koristenje sedmicnog odmora nakon 14 dana neprekidnog rada.

 

Clan 23.

 

Radnik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na placeni godisnji odmor u trajanju od najmanje 20  radnih dana.

 

Clan 24.

 

 • Pravo na godisnji odmor u trajanju duzem od 20 radnih dana imaju radnici prema utvrdenim kriterijima kako slijedi:
 1. duzini radnog staza ,
 2. slozenosti poslova,
 3. socijalnim uvjetima,
 4. radnom
 • Ukupno trajanje placenog godisnjeg odmora ne maze iznositi vise od 30 dana.
 • lzuzetno, koristenje godisnjeg odmora u trajanju duzem od 30 dana maze se utvrditi pravilnikom o radu za radnike koji rade u posebnim uslovima

(4) Trajanje godisnjeg odmora  prema kriterijima iz stava (1) ovog clana, utvrduje se u skladu  sa pravilnikom o radu zdravstvene ustanove.

 

Clan 25.

 

 • U trajanje godisnjeg odmora ne uracunava se vrijeme privremene sprijecenosti za rad, vrijeme praznika u koje se ne radi, kao i drugo vrijeme odsustvovanja sa rada koje se radniku priznaje u staz osiguranja .
 • Godisnji odmor se koristi u dva dijela, s tim da se zbog specificnosti poslova i djelatnosti  drugi dio godisnjeg odmora maze koristiti u vise
 • Ako radnik koristi godisnji odmor u dijelovima , prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine .
 • Radnik ima pravo koristiti jedan dan godisnjeg odmora kad on to zeli tokom kalendarske godine, uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog

 

Clan 26.

 

 • Plan koristenja godisnjeg odmora utvrduje poslodavac, uz prethodnu konsultaciju sa radnicima iii njihovim predstavnicima u skladu sa zakonom, uzimajuci u obzir potrebe posla, kao i opravdane razloge radnika obavezno vodeci racuna o njihovim potrebama i
 • Poslodavac je duzan pisanom odlukom obavijestiti radnika o trajanju godisnjeg odmora i periodu njegovog koristenja najmanje sedam dana prije koristenja godisnjeg
 • Radnik za vrijeme koristenja godisnjeg odmora ima pravo na naknadu place u visini plate koju bi ostvario da je radio u tom
 • U slucaju prestanka ugovora o radu, poslodavac je duzan radniku koji nije iskoristio cijeli iii dio godisnjeg odmora isplatiti naknadu umjesto koristenja godisnjeg odmora u iznosu koji bi primio da je koristio cijeli, odnosno preostali dio godisnjeg odmora, aka godisnji odmor iii njegov dio nije iskoristio krivicom

 

Clan 27.

 

 • Radniku se maze promijeniti, odnosno prekinuti koristenje godisnjeg odmora samo radi izvrsenja posebno vaznih i neodgodivih sluzbenih poslova na osnovu odluke poslodavca, kao i na zahtjev radnika zbog licnih potreba u skladu s pravilnikom o
 • Radniku kojem je promijenjeno iii prekinuto koristenje godisnjeg odmora odlukom iii pozivom poslodavca, mora se omoguCiti naknadno koristenje, odnosno nastavljanje zapocetog godisnjeg odmora .
 • Radnik ima pravo na naknadu stvarnih troskova prouzrocenih odgodom, odnosno prekidom koristenja godisnjeg odmora, samo u slucaju aka je  do  prekida godisnjeg odmora doslo na zahtjev
 • Troskovima iz stava (3) ovog clana smatraju se putni i drugi troskovi  koji  su nastali usljed prekida koristenja godisnjeg odmora do kojeg je doslo na zahtjev poslodavca, a u skladu sa pravilnikom o radu.
 • Putnim troskovima smatraju se stvarni troskovi prevoza koji je radnik koristio u polasku i povratku iz mjesta rada do mjesta u kojem je koristio godisnji odmor u trenutku prekida.
 • Drugim troskovima smatraju se ostali izdaci koje je radnik imao zbog odgode, odnosno prekida godisnjeg odmora sto  dokazuje  odgovarajucom

 

Clan 28.

Radnik koji odlazi u penziju ima pravo na godisnji odmor za tu godinu,  u skladu sa pravilnikom o radu.

 

b)   Odsustva

 

Clan 29.

 

 • Tokom kalendarske godine radnik ima pravo na placeno odsustvo u trajanju ukupno do sedam radnih dana u slucajevima predvidenim clanom Zakona o radu, kako je navedeno u alineji 1, 2, 3, 4, i 5,  stava (3) ovog  clana.
 • Tokom kalendarske godine radnik ima pravo na placeno odsustvo u trajanju duzem od sedam radnih dana kako je navedeno u alineji 6, 7, 8, 9, 10, 11, stav
 • ovog clana sto ce poslodavac regulisati pravilnikom 0 radu 0 trosku
 • Radnik ima pravo na placeno odsustvo u slucajevima predvidenim Zakona o radu, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu u sljedecim slucajevima:

– sklapanja braka – pet (5) dana,

– teze bolesti clana uze obitelji odnosno domacinstva – pet (5) dana,

– za smrtni slucaj clana uze obitelji odnosno domacinstva – pet (5) dana, porodaja supruge – tri (3) dana,

– preseljenja- (2) dana,

– obaveznog kontinuiranog obrazovanja iii strucnog osposobljavanja i usavrsavanja radi sticanja iii obnove odobrenja za samostalni rad – deset (10) dana

– polaganje specijalistickog ispita – petnaest (15) dana polaganje strucnog ispita – sedam (7) dana

– polaganje ispita iz uze specijalizacije – deset (10) dana

– izradu doktorske disertacije iii magistarskog rada – deset (10) dana

– obrazovanja i seminara za potrebe sindikalnog rada, sudjelovanje na sindikalnim susretima i sportskim susretima – dva (2) dana

 • U slucaju dobrovoljnog davanja krvi radnik ostvaruje pravo na placeno odsustvo sukladno clanu 53. stav Zakona o radu – jedan (1) dan.
 • Clanom uze obitelji, u smislu stava (3) ovog clana, smatraju se: bracni odnosno vanbracni partner, dijete (bracno, vanbracno, usvojeno, pastorce i dijete bez roditelja uzeto na izdrzavanje), otac, majka, ocuh, maceha, usvojilac, dedo/djed i nana/baba (po ocu i majci), braca i
 • Poslodavac je Zan omoguciti radniku odsustvo do cetiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu place – placeno odsustvo a druga dva dana od godisnjeg odmora iii  slobodnih  sati-dana ostvarenih prekovremenim radom – viskom sati iii kao neplaceno odsustvo.

 

 • Radnik ima pravo na placeno odsustvo i u drugim slucajevima za vrijeme utvrdeno propisom Kantona i pravilnikom o

 

Clan 30.

 

 • Radniku se na njegov pisani zahtjev maze odobriti neplaceno odsustvo , u skladu sa clanom 54. Zakona o radu, ovim ugovorom, kao i pravilnikom o radu, u toku kalendarske godine u trajanju do 30 dana u slijedecim slucajevima:
  • polaganje specijalistickog ispita;
  • strucno usavrsavanje ;
  • izradu doktorske disertacije iii magistarskog rada;
  • gradnju iii popravku kuce iii stana;
  • njege clana porodice;
  • posjete clanovima porodice u inostranstvu i

. drugim slucajevima predvidenim pravilnikom o radu.

 • Ukupno trajanje placenog i neplacenog odsustva iz stava (1) ovog clana, u toku kalendarske godine u slucajevima koji su tretirani kroz obje kategorije je u trajanju do 30
 • Radniku se na njegov pisani zahtjev uz obrazlozenje moze odobriti neplaceno odsustvo do godinu dana u skladu sa pravilnikom o radu.
 • Za vrijeme neplacenog odsustva , prava i obaveze radnika koja se sticu na radu i po osnovi rada miruju.

 

Clan 31.

 

Vrijeme provedeno na seminarima , tecajevima i slicnim oblicima edukacije na koju je radnik upucen od poslodavca za potrebe poslodavca i/ili radi obaveznog kontinuiranog usavrsavanja radi sticanja iii obnove odobrenja za samostalan rad, organizovano u ustanovi iii izvan nje, smatra se  placenim odsustvom.

 

 1. TROSKOVI EDUKACIJE

 

Clan 32.

 

 • Poslodavac osigurava sredstva za edukaciju iz clana 31. ovog ugovora na temelju usaglasenih interesa poslodavca i
 • Za potrebe edukacije u zemlji iii inozemstvu zbog obaveznog kontinuiranog usavrsavanja radi sticanja iii obnove odobrenja za samostalni rad, u skladu sa clanom ovoga Ugovora, uz ispunjenje uslova iz stava (1) ovog clana, radniku ce se osigurati placeni dopust, kotizacija , putni troskovi i troskovi smjestaja , ukoliko nisu obezbijedeni na drugi nacin.

 

 1. PLACE I  NAKNADE

 

Clan 33.

 

 • Poslodavac je obavezan radniku s kojim je zakljucio ugovor o radu obezbijediti i dati posao i za obavljeni rad isplatiti
 • Poslodavac utvrduje mjesto i nacin obavljanja rada postivajuci pri tome prava i dostojanstvo radnika, a radnik je obavezan prema uputama poslodavca datim u skladu sa prirodom i vrstom rada licno obavljati preuzeti posao, te  postivati organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca, kao i zakone i opce akte poslodavca .

 

 • Radnik ima pravo na pravicnLI placLI, Livjete rada koji obezbjedLijLI sigLirnost i zastitLI zivota i zdravlja na radLI, te drLiga prava LI skladLI sa zakonom, kolektivnim Ligovorom, pravilnikom o radLI i Ligovorom o radLI.

 

Clan 34

Za obavljeni rad radnikLI pripada placa, te ostala primanja LI skladLI sa zakonom, ovim Ugovorom i drLigim propisima koji LiredLijLI ovLI oblast LI Federaciji BiH.

 

Clan 35.

Place radnika i ostala licna primanja LI smislLI ovog Ugovora isplacLijLI se radnicima iz sredstava , koja LI skladLI sa zakonom o vrsenjLI djelatnosti ostvarLije zdravstvena Listanova.

 

Clan  36.

 • Placa za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radLI sastoji se od osnovne place, dijela place za radni Licinak i Livecane place iz clana Zakona o radLI i ovog Ligovora.
 • Osnovna placa je novcani iznos koji je poslodavac dLizan isplatiti radnikLI za rad sa pLinim radnim vremenom i normalnim Livjetima rada za odgovarajLici posao LI skladLI sa Zakonom o radLI, kolektivnim Ligovorom i Pravilnikom o
 • Osnovna placa je proizvod najnize neto place i odgovarajLiceg koeficijenta slozenosti poslova koje radnik
 • Najniza neto placa se LitvrdLije tako sto se najniza neto satnica Litvrdena ovim kolektivnim Ligovorom  mnozi sa mjesecnim fondom  sati shodno clanLI   stav

(13) ovog kolektivnog Ligovora.

 • Najniza neto satnica LI oblasti zdravstva za podrLicje TLizlanskog kantona iznosi 2,41 KM.

 

Clan  37.

 • Pojedinacni poslovi,  odnosno  zanimanja  razvrstavaju  se  u  grLipe slozenosti sa koeficijentima slozenosti kako slijedi:

 

Zanimanja  I grupe – koeficijent slozenosti  4.1

 

Zanimanja odnosno poslovi za koja je pravilnikom utvrdena visoka strucna sprema, doktor medicine i doktor stomatologije .

 

Zanimanja  II grupe – koeficijent slozenosti  4.8

 

Slozeni i vrlo slozeni poslov  za koje je pravilnikom utvrdena visoka strucna sprema, doktor medicine i doktor stomatologije i specijalizacija.

 

Zanimanje  Ill grupe – koeficijent slozenosti  5.0

 

Slozeni i vrlo slozeni poslovi za koje je pravilnikom utvrdena visoka strucna sprema, doktor medicine i doktor stomatologije i sLibspecijalizacija.

 

 • Koeficijenti iz stava (1) ovog clana primjenjLijLI se na obracLin placa LI periodLI od 06.2018. godine.
 • Pravilnikom o radu zdravstvene ustanove mogu se detaljnije razraditi grupe slozenosti poslova, s tim da se tom razradom ne mogu utvrditi nizi koeficijenti od koeficijenata utvrdenih ovim Ugovorom za pojedine grupe poslova, niti se moze preci u narednu visu grupu poslova, s tim da se koeficijent za zanimanja Ill grupe slozenosti poslova moze povecati najvise za 0,2.
 • Radnici se moraju unaprijed upoznati sa grupama slozenosti u koje se rasporeduju.

 

Clan 38.

 • Radnik ima pravo na povecanu placu za otezane uvjete rada, prekovremeni rad i nocni rad, te za rad na dan sedmicnog odmora, praznika iii nekog drugog dana za koji je zakonom odredeno da se ne radi, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o
 • Naknada za radni ucinak do 8% osnovne place radnika se moze obracunavati nakon sto se pravilnikom o radu ustanove, uz konsultaciju sa Sindikatom , utvrde mjerljivi normativi radnog ucinka.

 

Clan 39.

Osnovna placa radnika povecava se za svaku godinu radnog staza za 0,5%, s tim da ukupno povecanje ne moze biti vece od 20% .

 

Clan 40.

 • Poslodavac ce u pravilniku o radu odrediti povecanje osnovne place za naucni stepen doktora nauka, naucni stepen magistra nauka, naziv primarius, kao i blize kriterije za koristenje ovog prava.
 • Povecanje iz stava (1) ovog clana iznosi kako slijedi :
  • naucni stepen doktora nauka – 8%
  • naucni stepen magistra nauka – 5%
  • steceni naziv primarius – 3%, pri cemu se dodaci iz alineje 1. i ovog stava medusobno iskljucuju, dok se alineja 1. i 3. te 2. i 3. ovog stava medusobno ne iskljucuju.
 • Povecanje iz stava (2) ovog clana se ne umanjuje za vrijeme koristenja godisnjeg odmora i bolovanja .
 • Uvecanje za polozajni dodatak , na koje ostvaruju pravo rukovodni radnici koji obavljaju poslove rukovodioca pored svojih redovnih strucnih poslova, moze se utvrditi u iznosu od 5-15% prema odgovornosti koje nosi rukovodno radno mjesto, a saglasno pravilniku o radu i finansijskim sredstvima poslodavca.

 

Clan 41.

 • Naknada za dezurstvo je ugovorena naknada koja se utvrduje tako da:
  1. radnim danom  iznosi      9%  od  osnovne  place  radnika,  a  obracunava  se  na slijedeci nacin:
   • prvih osam sati rada obracunava se kao redovan rad,
   • drugih osam sati rada obracunava se kao redovan rad jer radnik odraduje slijedeci dan,
   • trecih osam sati dezurstva obracunava se u visini od 9% od osnovne place radnika;
  2. radnim danom pred neradni dan, subotom i nedjeljom, naknada za dezurstvo iznosi 13,5% od osnovne place radnika, a obracunava se na slijedeci nacin:

 

 • prvih osam sati rada obracunava se kao rad radnim danom pred neradni dan, odnosno kao rad neradnim danom za subotu i nedjelju,
 • drugih sesnaest sati rada obracunava se u visini   od          13,5% od osnovne place radnika;
  1. praznikom se naknada za dezurstvo obracunava u visini od 18% od  osnovne place radnika .
 • prvih osam  sati  rada  obracunava  se  kao  rad za  praznik  radnim  danom, danom pred neradni dan iii neradnim danom,
 • drugih sesnaest sati rada obracunava se u visini od 18% od osnovne place radnika;
 • Odredbe o dezurstvu odnose se i na radnike koji su na specijalizaciji iii subspecijalizaciji u maticnoj zdravstvenoj ustanovi iii su upuceni na specijalizaciju iii  subspecijalizaciju u drugu  zdravstvenu ustanovu.  Naknadu za dezurstvo isplacuje zdravstvena ustanova u kojoj radnik obavlja specijalizaciju  iii
 • Nakon odradenog dezurstva subotom, nedjeljom i praznikom radnik ima pravo na jedan placeni slobodni dan.
 • Poslodavac ne maze odrediti duze radno vrijeme od propisanog zakonom, racunajuci i vrijeme provedeno na

 

Clan 42.

(1) Naknada za pripravnost obracunava se od naknade za dezurstvo, zavisno o tome u koji dan pada pripravnost i to u iznosu 30%.

 • Pripravnost radnim  danom  traje  16 sati,  a  subotom,  nedjeljom  i praznikom  24 sata,pripravnost u SHMP  traje 12h.
 • U slucaju  da  dode do aktiviranja  pripravnosti  i potrebe za  dolaskom  na  radno mjesto i radom, takav rad se tretira kao prekovremeni rad i tako se placa.
 • Rad po pozivu smatra se prekovremenim radom i tako se placa.
 • U rad kod aktiviranja pripravnosti i rad po pozivu, koji se racunaju kao prekovremeni rad, ukljuceno je i vrijeme potrebno za dolazak na posao i povratak kuci.

 

Clan 43.

 • Osnovna placa radnika uvecava se za:
  1. prekovremeni rad najmanje 25% od neto satnice ,
  2. nocni rad najmanje 50% od neto satnice,
  3. rad na dan sedmicnog odmora najmanje 15% od neto satnice,
  4. rad u  dane  praznika  koji  su  po  zakonu  neradni  najmanje  40%  neto
 • Naknade iz stava (1) ovog clana se medusobno ne iskljucuju, osim naknada pod
 1. c) i d).

 

Clan 44.

 • Poslodavac ce radniku na radnom mjestu sa posebnim uslovima rada  uvecati placu rukovodeci se stepenom nepovoljnog uticaja faktora radnog mjesta na zdravlje i radnu sposobnost radnika, saglasno odredbama zakona koje reguliraju sigurnost na radu, kao i pravilnikom o radu.
 • Saglasno stavu (1) ovog clana osnovna placa radnika uvecava se prema uvjetima rada kako slijedi:

 

 1. radnicima koji rade sa ionizirajucim zracenjima ,koji podlijezu obaveznom zdravstvenom nadzoru Federalnog ministarstva zdravstva -11%,
 2. radnicima koji rade na odjelima hirurskih disciplina , jedinicama intenzivne njege,  odjeljenjima      invazivne      kardioloske      dijagnostike      i terapije ,hemodijalizi,psihijatrijskim odjelima ,odjelima urgentne medicine i hitnoj medicinskoj pomoCi – 8%,
 3. radnicima na bolnickim odjelima – 6%,
 4. radnicima koji rade u mikrobioloskim citoloskim biohemijsko-hematoloskim, bromatoloskim,protetskim i imunoloskim laboratorijama, na infektivnim odjeljenjima,patoloskim odjelima i prosekturi, u higijensko-epidemiolosko j sluzbi, hirurskim salama , ginekologiji i akuserstvu , na odjelima pedijatrije i odjelima za nedonoscad, maksilofacijalnoj i oralnoj hirurgiji koji rade na svim nivoima zdravstvene djelatnosti,  stomatolozima,  transfuzioloskoj sluzbi, hemodijalizi , sterilizaciji , palijativnoj njezi, endoskopiji , patronaznoj sluzbi, u centrima za mentalno zdravlje , centrima za lijecenje  ovisnosti , odjeljenjima koji se bave lijecenjem i dijagnostikom aktivne tuberkuloze , PFD-u, na neuroloskim odjeljenjima ,u primarnoj zdravstvenoj zastiti(mjesto prvog kontakta sa pacijentom),porodicni/obiteljski  lijecnici i pedijatri – 5%,
 5. drugim radnicima koji rade uz specificne otezane uslove rada odredene pravilnikom o radu, uz saglasnost Sindikata,
 6. odredbe navedene u alinejama a) ,b),c), d) i e) odnose se i na radnike koj i su na specijalizaciji i
  • Naknade iz stava (2) ovog clana se ne iskljucuju, s tim da one kumulativno ne mogu preci iznos od 15%, osim ako drugacije nije odredeno pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

 

Clan 45.

 

 • Obracun naknade za dezurstvo iskljucuju povecanje osnovne place za nocni rad, rad subotom, nedjeljom, praznikom i prekovremeni rad.
 • Obracun naknade za pripravnost i rad po pozivu ne iskljucuje povecanje osnovne place za nocni rad, rad subotom , nedjeljom, praznikom i prekovremeni rad u slucaju aktiviranja pripravnosti i dolaska na radno mjesto odnosno vrsenja rada po

 

Clan 46.

 

 • Poslodavac je obavezan radniku obezbijediti topli obrok u toku radnog
 • Ukoliko poslodavac ne osigurava topli obrok, radniku se isplacuje naknada u dnevnom iznosu 1,0% od prosjecne neto place isplacene u Federaciji BiH, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku .
 • Dnevni iznos naknade za ishranu utvrduje se do 31.12. u tekucoj godini za narednu godinu i primjenjuje se za cijelu narednu godinu .

 

Clan 47.

 

 • Radnik ima pravo na regres za koristenje godisnjeg odmora u visini 50% od prosjecne neto place u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenim podacima FZZS, pod uslovom da poslodavac nije prethodnu poslovnu godinu zavrsio sa
 • Radniku pripada pravo na placene troskove sluzbenog putovanja –
 • Dnevnica za sluzbeno putovanje u zemlji isplacuju se na nacin propisan za kantonalne organe

 

 • Putni troskovi obracunavaju se i isplacuju prema placenom hotelskom racunu, osim hotela kategorije iznad 4
 • Dnevnice za sluzbeni put u inostranstvo isplacuju se na nacin propisan za kantonalne organe uprave.
 • Dnevnice za sluzbeni put umanjuju se najvise za 30%, ako je na sluzbenom putu osigurana besplatna

 

Clan 48.

 

Radnik koji je privremeno upucen  na rad van mjesta prebivalista njegove porodice ima pravo na placanje stvarnih troskova zbog odvojenog zivota od porodice, ako je to mjesto rada udaljeno od mjesta stanovanja njegove porodice najmanje 70 km.

 

Clan 49.

 • Naknada za rad na terenu – terenski dodatak utvrduje se u jednakom iznosu za sve radnike ovisno od mjesta boravka na terenu (smjestaj, ishrana i ), s tim sto ne maze biti manja od 75% utvrdenog iznosa dnevnice .
 • Pod radom na terenu iz stava (1) ovog clana podrazumijevaju se poslovi koji se po svojoj prirodi izvode na terenu van podrucja Tuzlanskog kantona u kojem je mjesto zaposlenja i u trajanju duzem od 30 dana

 

Clan 50.

 

Dnevnica,  stvarni  troskovi  za  odvojeni  zivot terenski dodatak medusobno se iskljucuju.

 

Clan 51.

 • Placa se isplacuje nakon obavljenog rada, u periodima isplate koji ne mogu biti duzi od 30
 • Placa i naknada place se isplacuje u novcu.
 • Prilikom isplate place poslodavac je duzan radniku uruciti pisani obracun
 • Pojedinacne isplate place nisu javne .

 

Clan 52.

 

Na isplatu i obracun place, kao i naknade place primjenjuju se odredbe cl. 79, 80. i 81. Zakona o radu.

 

Clan 53.

 • Radniku se u slucaju smrti clana njegove uze porodice, na ime troskova sahrane, isplacuje naknada u iznosu 3 (tri) prosjecne neto place, ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku .
 • Clanom uze porodice u smislu ovog clana smatraju se: bracni iii vanbracni drug, djeca, usvojena djeca, djeca nad kojom je produzeno roditeljsko staranje, roditelji, i unucad bez roditelja.
 • Ukoliko kod istog poslodavca radi dva iii vise clanova uze porodice koji ostvaruju pravo iz stava (1) ovog clana, ovo pravo ostvaruje samo jedan clan uze porodice.
 • U slucaju smrti radnika, na ime troskova sahrane, clanovima uze  prodice isplacuje se naknada u iznosu od 3 (tri) prosjecne neto place, ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku objavljenim za prethodnu

Clan 54.

 

 • Radnik ima pravo na prevoz iii naknadu troskova prevoza na posao i sa
 • Radniku kome nije organizovan prevoz na posao i sa posla, a cije je mjesto stanovanja od mjesta rada udaljeno najmanje 2km, pripada naknada za troskove prevoza u visini mjesecne karte gradskog , prigradskog i medugradskog saobracaja .
 • Pravo iz stava (1) ovog clana se ostvaruje na osnovu dokaza o prebivalistu (prijavnica CIPS)

 

Clan 55.

Poslodavac moze nagraditi radnika po osnovu ostvarenih usteda, racionalizacija i inovacija u procesu rada, a u skladu sa pravilnikom o radu i raspolozivim finansijskim sredstvima .

 

 • OTPREMNINA

 

Clan 56.

 • Otpremnina iz clana Zakona o radu utvrduje se pravilnikom o radu.
 • Nacin, uvjeti i rokovi isplate otpremnine iz stava (1) ovog clana, utvrduju se pismenim ugovorom izmedu radnika i poslodavca .
 • Radniku koji odlazi u penziju isplacuje se otpremnina u visini tri (3) prosjecne neto place ostvarene u Federaciji BiH, prema posljednjem podatku Federalnog zavoda za
 • Otpremnina iz stava (3) ovog clana se isplacuje u jednokratnom iznosu.
 • U slucaju otkaza ugovora o radu uzrokovanog ekonomskim , tehnickim iii organizacionim razlozima kod poslodavca shodno se primjenjuju odredbe 96, 109, 110. i 111. Zakona o radu.

 

 • UVJETI ZA RAD SINDIKATA I REPREZENTATIVNOST

 

Clan 57.

 • Djelovanje sindikata poslodavac ne moze ograniciti niti zabraniti .
 • Sindikat kod poslodavca djeluje u skladu sa Zakonom o radu, ovim ugovorom i drugim zakonima i propisima , pravilnikom o radu i sindikalnim

 

Clan 58.

 • Misljenja, prijedlozi i svi nastali nesporazumi o pravima iz rada i po osnovu rada iz ovog Kolektivnog ugovora rjesavat ce se direktnim pregovorima izmedu poslodavca i
 • Poslodavac je obavezan sindikalnom predstavniku , povjereniku omoguciti neophodan pristup u svrhu obnasanja njegove duznosti , omogucavanje uvida u podatke i isprave, a u vezi sa ostvarivanjem i zastitom prava Poslodavac treba osigurati informacije koje su bitne za polozaj radnika te prijedloge poslovnih i razvojnih odluka koje uticu na ekonomski i socijalni polozaj radnika.
 • Sindikalnim predstavnicima koji nisu zaposleni kod poslodavca , a ciji Sindikat ima clanove kod poslodavca, dozvoljen je pristup kod poslodavca kada je to potrebno za obavljanje sindikalne aktivnosti, pod uvjetom da se ne  remeti  provodenje radnih procesa kod tog poslodavca.
 • Poslodavac pravilnikom o radu blize definise materijalne obezbjedenja (prostor i ) za nesmetan rad i djelovanje Sindikata .

 

 • Poslodavac je duzan obracunavati i iz place radnika odbijati sindikalnu clanarinu, uz pismenu saglasnost radnika, te je redovno uplacivati na racun
 • Poslodavac moze u skladu sa svojim mogucnostima , bez naknade, osigurati za rad Sindikata sljedece uslove:
  1. jednu prostoriju za rad Sindikata i odgovarajuCi prostor za odrzavanje sastanaka,
 • pravo na koristenje telefona , faksa , interneta, mail adrese i drugih tehnickih sredstava i opreme u mjeri nuznoj za ostvarivanje sindikalne aktivnosti,
 1. slobodu podjele stampe, sindikalnog izvjestavanja i oglasavanja na oglasnim plocama
 • Ako kod poslodavca nije formirano Vijece uposlenika, Sindikat ima obaveze i ovlastenja koja se odnose na ovlastenja Vijeca uposlenika u skladu sa Zakonom o vijecu uposlenika .
 • Reprezentativni sindikati imaju pravo imenovati po jednog predstavnika koji moze prisustvovati sjednicama Upravnog odbora poslodavca bez prava odlucivanja u tackama koje se ticu prava radnika, a sjednicama Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, u tackama dnevnog reda  kada se odlucuje o pravima i obavezama vaznim za Sindikat, po prethodnom dogovoru sa Kantonalnim ministrom zdravstva ili/i direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, ali bez prava odlucivanja .
 • Ovlasteni sindikalni predstavnik ima pravo na placeno odsustvo u skladu sa pravilnikom o radu i Zakonom o radu.
 • Sindikalnom predstavniku na bilo kom nivou sindikalnog organizovanja, poslodavac je duzan obezbijediti placeno odsustvo:

-a) 2 sata dnevno za sindikalno djelovanje za sindikalnog predstavnika na federalnom nivou:

-b) 1,5 sati dnevno za sindikalno djelovanje za sindikalnog predstavnika na kantonalnom nivou;

 1. 1 sat dnevno za sindikalno djelovanje za sindikalnog predstavnika na lokalnom niovu.
 2. U ustanovi sa manje od 100 uposlenih 2 sata sedmicno za sindikalno djelovanje .
 • Clanovi predsjednistva sindikata na svim nivoima organizovanja mogu jedan drugom ustupiti svoje sate iz prethodnog stava ovog clana, na osnovu pismene saglasnosti , uz najavu Poslovi predsjednika iii clana predsjednistva sindikata mogu se obavljati u punom radnom vremenu ukoliko zbir ustupljenih radnih sati to omogucava .

 

Clan 59.

 

 • Sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja njegove duznosti i sest mjeseci nakon prestanka obavljanja te duznosti, poslodavac, bez prethodne saglasnosti federalnog ministarstva nadleznog za rad, ne moze:
  1. otkazati ugovor o radu, iii
  2. na drugi nacin ga staviti u nepovoljniji polozaj u odnosu na radno mjesto prije nego sto je imenovan na funkciju sindikalnog
 • Sindikalnim povjerenikom u smislu stava 1. ovog clana smatra se radnik koji je ovlasteni predstavnik sindikata organiziranog kod poslodavca u skladu sa propisima o organiziranju i djelovanju sindikata .
 • Ukoliko nadlezno ministarstvo uskrati saglasnost iz stava (1) ovog clana, poslodavac moze u roku od 30 dana od dana dostave takve odluke zatraziti da saglasnost zamijeni sudska odluka.

 

Clan 60.

 

 • Radniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu , prava i obaveze iz radnog odnosa, na njegov zahtjev, miruju, a najduze cetiri godine od dana izbora odnosno
 • Radnik koji nakon zavrsenog mandata iz stava (1) ovog clana zeli da se vrati kod istog poslodavca, duzan ga je o tome obavijestiti u roku od 30 dana prije prestanka mandata, a poslodavac je duzan primiti radnika na rad u roku od 30 dana od dana obavijesti radnika.
 • Radnika, koji je obavijestio poslodavca u smislu stava (2) ovog clana, poslodavac je duzan rasporediti na poslove na kojima je radio prije stupanja na duznost iii na druge odgovarajuce poslove, osim ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova zbog ekonomskih, tehnickih iii organizacijskih razloga u smislu clana 96 . Zakona o
 • Ako poslodavac ne moze vratiti radnika na rad, zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova u smislu stava (3) ovog clana, duzan mu je isplatiti otpremninu utvrdenu u clanu 111. Zakona o radu, s tim da se prosjecna placa dovede na nivo place koju bi radnik ostvario da je

 

 1. MIRNO RJESAVANJE  KOLEKTIVNIH  RADNIH SPOROVA

 

Clan 61.

 

U slucaju spora o zakljucivanju, primjeni, izmjeni iii dopuni , odnosno otkazivanju ovog Ugovora iii drugog slicnog spora vezanog za primjenu ovog Ugovora odnosno provodenju arbitraze primjenjuju se odredbe Zakona o radu.

 

 1. STRAJK

 

Clan 62.

 

 • Za vrijeme vazenja ovoga Ugovora Sindikat nece pozivati na strajk radi pitanja koja su ovim Ugovorom uredena i ukoliko se prava i obaveze primjenjuju  u cjelosti iii ukoliko nije drugacije dogovoreno i potpisano izmedu sindikata i poslodavca.
 • Suzdrzavanje od strajka iz stava (1) ovoga clana ne iskljucuje pravo na strajk za sva druga nerijesena pitanja u skladu sa Zakonom o strajku i Zakonom o
 • Sindikati imaju pravo organizirati strajk upozorenja, kao znak solidarnosti prema drugim sindikatima, u skladu sa Zakonom o

 

Clan 63.

 • Pri organiziranju i poduzimanju strajka Sindikat mora voditi racuna o ostvarivanju Ustavom garantiranih sloboda i prava drugih.
 • Strajkom se ne smiju ugroziti pravo na zivot, licna sigurnost, hitna medicinska pomoc, te provodenje zdravstvene zastite za potrebe pacijenata na nacin predviden u clanu ovog ugovora.

 

Clan 64.

 

 • Strajk se priprema, organizira i provodi u skladu sa Zakonom o  strajku (“Sluzbene novine Federacije BiH”, 14/00), Zakonom o zdravstvenoj zastiti , Zakonom o radu i Pravilima Sindikata o strajku.

 

 • Strajk koji je organizovan u skladu sa Zakonom, druga ugovorna strana ne smije sprijecavati iii

 

Clan 65.

 • Strajk se odvija na radnim mjestima i traje do ispunjenja postavljenih
 • Svi ucesnici u strajku su duzni svakodnevno dolaziti na svoja radna  mjesta, izvrsiti pripreme za pocetak rada i cekati upute strajkackog
 • Ucesnici u strajku obavljaju poslove koji ne trpe odlaganje, odnosno one poslove cije bi neizvrsenje prouzrokovalo nenadoknadive stetne
 • Strajk u zdravstvenim ustanovama hitne medicinske pomoci, sluzbama hitne medicinske pomoci zdravstvenih ustanova, zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transfuzijsku djelatnost, kao i zavodima za javno zdravstvo  nije dopusten, a LI smislu clana Zakona 0 zdravstvenoj zastiti, kao i LI transplantacijskoj  djelatnosti .
 • U zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zastite za vrijeme trajanja strajka mora se osigurati prijem i obrada hitnih slucajeva kod kojih su ugrozene osnovne zivotne
 • U bolnickim zdravstvenim ustanovama za vrijeme trajanja strajka mora se osigurati kontinuirana zdravstvena zastita bolesnika na odjelima sa svim pratecim djelatnostima, kao i prijem svih bolesnika ciji je zivot LI opasnosti Sa osiguranjem kompletnih hirurskih i drugih specijalistickih
 • U cilju izvrsavanja obaveza iz stavova (5) i (6) ovog clana javno zdravstvene ustanove su duzne osigurati neprekidnu sluzbu trijaze sa najiskusnijim doktorima medicine o cemu se izvjestava strajkacki
 • Radnik ne moze biti stavljen u nepovoljniji polozaj po bilo kom osnovu od drugih radnika zbog organizovanja iii sudjelovanja u
 • Zaposleniku koji bude ucestavovao LI nezakonitom strajku, placa  se  moze smanjiti srazmjerno vremenu ucesca u strajku u skladu sa pravilnikom o

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

 

Clan 66.

 • Poslodavci i radnici u javnim zdravstvenim ustanovama su duzni pridrzavati se odredbi ovog Ugovora i u skladu s njim donijeti pravilnike o radu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog ugovora, te zakljuciti ugovore o radu sa radnicima.
 • Poslodavac koji zaposljava vise od 30 radnika donosi i objavljuje pravilnik o radu, kojim se ureduju place, organizacija rada, sistematizacija radnih mjesta, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i druga pitanja znacajna za radnika i poslodavca, u skladu sa Zakonom o
 • 0 donosenju pravilnika o radu poslodavac se obavezno konsultira sa Sindikatom odnosno Vijecem uposlenika ukoliko su
 • Pravilnik iz stava (1) ovog clana objavljuje se na oglasnoj tab Ii
 • Sindikat odnosno vijece zaposlenika moze od nadleznog suda zatraziti da nezakonit pravilnik o radu iii neke njegove odredbe oglasi nevazecim.

 

Clan 67.

 • Nakon 02.2019. godine , u roku od osam dana, ugovorne strane ce zapoceti pregovore o povecanju koeficijenata do dodatnih 0,6, a u skladu sa finansijskim mogucnostima ZZOTK.

 

 • U slucaju usaglasavanja Federalnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije Vlada TK nije duzna dati saglasnost na isti, ukoliko se takvim kolektivnim ugovorom dogovore prava  koja prelaze nivo prava dogovorenih ovim Ugovorom.

 

XII.   TUMACENJE  UGOVORA

 

Clan 68.

 • Ugovorne strane osnivaju zajednicku komisiju za tumacenje ovoga Ugovora u koje svaka imenuje po tri predstavnika i njihove zamjenike, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga
 • Komisija za tumacenje ovoga Ugovora:
  1. daje obavezujuca  tumacenja  odredbi  ovoga  Ugovora          o  njima  obavjestava obje ugovorne strane,
  2. prati izvrsavanje ovoga Ugovora,
  3. izvjestava obje ugovorne strane o krsenju ovoga Ugovora .

 

Clan 69.

 • Komisija donosi svoje odluke vecinom glasova svih clanova.
 • Komisija  donosi      Poslovnik   o     radu   na   koji   se   daje      prethodna     saglasnost kantonalnog ministra
 • Tumacenja Komisije obavezna su i dostavljaju se podnositelju upita, te svim pravnim osobama na koje se odnose, a imaju pravnu snagu i ucinke Kolektivnog ugovora od dana stupanja na snagu ovoga
 • Tumacenja Komisije se objavljuju u ,,Sluzbenim novinama Tuzlanskog kantona”

 

Clan 70.

 

 • Na zahtjev jedne od ugovornih strana iii pravne osobe, Komisija za tumacenje obavezna je dati tumacenje pojedinih odredbi ovoga ugovora u roku 30 dana od dana prijema
 • U slucaju  da  Komisija  zatrazi  dopunu  zahtjeva  iii  dopunu  podataka  odnosno objasnjenje, rok iz stava (1)  ovog clana prestaje teci od dana zatrazene
 • Prekid roka u slucaju iz stava (2) ovog clana traje do ispunjenja zahtjeva Komisije.

 

XIII.   NADZOR NAO PRIMJENOM UGOVORA

 

Clan 71.

 

 • Pored inspekcijskih organa utvdenih zakonom, nadzor nad pnm1enom ovog Ugovora obavljat ce i Budzetska inspekcija Ministarstva finansija Tuzlanskog
 • Zahtjev za obavljanje inspekcijskog nadzora mogu podnijeti sve osobe utvrdene u clanu Zakona o radu.

 

XIV.   IZMJENE, DOPUNE I OTKAZ UGOVORA

 

Clan 72.

 

 • Svaka  ugovorna   strana   moze  predloziti   izmjene   i  dopune   ovoga   Ugovora, saglasno clanu 144. Zakona o
 • U ime Sindikata prijedlog izmjena i dopuna ovoga Ugovora moze podnijeti Glavni odbor  Sindikata,  a u ime zastupnika  poslodavaca ovaj prijedlog moze podnijeti

 

Vlada TK  iii nadlezno ministarstvo  na vlastitu  iii na inicijativu javne  zdravstvene ustanove.

 • Ugovorna strana kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu i dopunu ovoga Ugovora mora se pisano ocitovati u roku 30 dana od dana prijema prijedloga,  te mora pristupiti pregovorima o predlozenoj izmjeni iii dopuni u roku 30 dana od dana ocitovanja 0
 • U protivnom stekli su se uvjeti za primjenu postupka mirenja u skladu sa Zakonom o

 

Clan 73.

Ugovorne  strane  mogu  sporazumno   raskinuti  ovaj  ugovor  saglasno  clanu  147. Zakona o radu.

Clan 74.

 • Ovaj Ugovor moze se otkazati u skladu sa zakonskim
 • Prije otkazivanja Ugovora, strana koja predlaze otkaz Ugovora, obavezna je drugoj strani predloziti izmjene i dopune
 • Pregovore o novom ugovoru strane ce zapoceti najkasnije devedeset (90) dana prije isteka roka na koji je zakljucen ovaj Ugovor.

 

Clan 75.

 • U skladu sa Zakljuccima Skupstine TK, ovaj Ugovor se zakljucuje do okoncanja postupka pred Vrhovnim sudom u postupku za vanredno preispitivanje sudske odluke pokrenutom na zahtjev Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK, autenticnog tumacenja clana Zakona o radu iii izmjene Zakona o radu, a najduze jednu godinu od dana njegovog zakljucivanja.
 • Ovaj Ugovor se smatra zakljucenim kada ga u istovjetnom tekstu prihvate potpisu ovlasteni predstavnici Saveza strukovnih sindikata doktora medicine stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine  i Vlade Tuzlanskog
 • Primjena ovog Ugovora za radnike i poslodavce pocinje teci od 01.2018 . godine.

Clan 76 .

Ovaj  Ugovor  stupa   na  snagu  danom  zakljucenja           objavljuje   se  u  “Sluzbenim novinama Tuzlanskog kantona “.