IV-IZBORI I NAčIN RADA SINDIKALNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA

Član 4.
Izbor sindikalnog odbora podružnice se vrši na opštem sastanku sindikalne podružnice
Sindikalni odbor broji minimalno tri člana koji se biraju iz različitih službi.
Mandat članovima sindikalnog odbora traje 4 godine.
Član 5.
Sindikalni odbor na svom prvom sastanku bira i imenuje, iz reda svojih članova, predsjednika i dopredsjednika podružnice.
-Sindikalni odbor:
-zauzima stavove i zaključke,donosi odluke i predlaže način rješavanja pitanja koja utiču na radne uslove,materijalni i socijalni položaj članstva.
-razrješava dužnosti predsjednika i dopredsjednika podružnice ako ne obavlja svoje dužnosti u interesu sindikata ili zloupotrijebi svoje ovlasti,
-provodi aktivnosti u vezi izbora delegata u Skupštinu.
Član 6.

Predsjednik podružnice:
-je ovlašten i odgovoran za cjelokupno fukcionisanje podružnice,
-saziva,presjedava i rukovodi radom Sindikalnog odbora,
-zastupa interese članstva podružnice i predstavlja podružnicu prema poslodavcu,
-potpisuje odluke,zaključke i stavove koje donosi Sindikalni odbor,
-stara se o provođenju donesenih odluka,stavova i zaključaka,
-vrši raspored zadataka i aktivnosti na ostale članove odbora,
-dostavlja novac za potrebe sindikalne podružnice koji se odobri od strane glavnog odbora,
-predsjednik ne može samostalno donositi odluke o korištenju i dodjeljivanju novca članovima sindikalne podružnice.
-treba da učestvuje u radu Upravnog odbora JZU u skladu sa pravilnikom o radu JZU i da zastupa interese članova sindikata(žalbe,molbe i sl.) kod direktora ustanove i Upravnog odbora ustanove.
Član 7.
Predsjednik podružnice saziva sastanke članova Podružnice i podnosi izvještaj o svom radu,radu sindikalnog odbora i radu strukovnog sindikata najmanje tri puta godišnje.
V-FINANSIRANJE SINDIKALNE PODRUŽNICE

Član 8.

Finansiranje sindikalne podružnice se vrši od članarine izdvojene na zajednički račun SSDMiSTK.
Visina izdvajanja se reguliše Statutom SSDMiSTK i pravilnikom o finansijskom poslovanju SSDMiSTK.
Podružnica koristi sredstva sa zajedničkog računa potrebna za funkcionisanje podružnice odlukom glavnog odbora.
Izdvajanje novčanih sredstava za potrebe podružnice i odobrenje za naknadu članovima sindikata određuje Glavni odbor SSDMiSTK na osnovu zahtjeva sindikalnog odbora podružnice određene ovim pravilnikom i pravilnikom o finansijskom poslovanju.
VI-NAKNADE ČLANOVIMA SINDIKATA

Član 9.

Članovima sindikata se određuju naknade za:
1.Smrtni slučaj
-smrt člana sindikata(zaposlenik)
-smrt člana obitelji
2.Bolest
-bolest člana sindikata (zaposlenik)
-bolest porodice člana sindikata
3.Teža nesreća u porodici zaposlenika(požar,poplava ili elementarna nepogoda u stanu ili kući zaposlenika)
4.Penzionisanje zaposlenika i nagrada za 35 godina radnog staža
5.naknada za rad i službena putovanja u sindikalnoj podružnici.

Član 10.

Za smrtni slučaj člana sindikata određuje se iznos u visini 400KM koji se isplaćuje užem članu porodice.
Za smrtni slučaj člana uže porodice(supružnik,djeca,roditelji) određuje se iznos u visini od 200KM koji se isplaćuje članu sindikata .
Naknada u visini od 100KM pripada članu sindikata u slučaju :
-smrti roditelja bračnog druga
-smrti člana uže porodice(djed,nena,brat,sestra)koji živi u zajedničkom domaćinstu.

Član 11.
Za bolest člana sindikata koja traje duže od 3o dana određuje se naknada u visini od 2ooKM.
Ukoliko je član sindikata bolestan duže od 90 dana ponovo mu se isplaćuje iznos u visini od 200KM.

Član 12.

Za težu nesreću u porodici zaposlenika (požar,poplava ili elementrana nepogoda u stanu ili kući zaposlenika) određuje se naknada u visini od 200KM.

Član 13.

a) za članove sindikata koji imaju navršenih 35(tridesetpet)godina radnog staža određuje se jednokratni poklon u vrijednosti od 200KM.
b) za penzionisanje člana sindikata određuje se naknada u visini od 3ooKM ili u protuvrijednosti poklona.

Član 14.

Za rad i putovanje predsjednika ili određenog člana sindikata određuje se naknada na sastanku Glavnog odbora SSDMiSTK.
Predsjednik podružnice ili član sindikata koji je putovao na sastanke ili druga službena putovanja dužan je podnijeti izvještaj Glavnom odboru o utrošenim sredstvima.Izvještaj se podnosi na prvom narednom sastanku Glavnog odbora.
O službenom putovanju treba biti obaviješten i Rukovodilac ustanove zbog organizovanja kontinuiranog procesa rada.

Član 15.

Za sva vanredna potraživanja i izdvajanja odlučivat će Glavni odbor u skladu sa finansijskim mogućnostima sindikalne organizacije.
Naknade iz člana 10,11,12,13,14 i 15 isplaćuju se sa zajedničkog računa kojim raspolaže Glavni odbor SSDMISTK.

VI-ZASTUPANJE ZAPOSLENIH PRED ORGANIMA UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA USTANOVE
Član 16.

Prava i obaveze članova sindikalne podružnice trebaju biti određene pravilnikom o radu i unutrašnjoj organizaciji u JZU,koji treba biti usaglašen sa zakonom o radu u JU i kolektivnim ugovorom potpisanom od strane direktora ustanove i predsjednika sindikalne podružnice.
Članove sindikalne podružnice pred organim uprave zastupa predsjednik podružnice ili druga osoba koju ovlasti sindikalni odbor.
Zastupanje kod direktora ustanove se vrši u slučaju opšteg interesa sindikalne podružnice ili ako su povrjeđena prava pojedinih članova sindikata ili više članova sindikata.
Zastupanje pred organima uprave se neće vršiti ako je zaposlenik(član sindikata)kršio pravilnik o radu u ustanovi i nije se pridržavao obaveza i naredbi zaposlenika sa posebnom odgovornošću koji su određeni pravilnikom ustanove,a te iste naredbe se ne kose sa zakonom.
Kod povrede prava zaposlenika(člana sindikata)od strane organa uprave ustanove predjednik podružnice ili pravni zastupnik će zastupati člana sindikata kod nadležnog suda ukoliko se ne nađe drugačije rješenje problema.

VII-ŠTRAJK

Član 17.

Ako sveopštu problematiku sindikalne podružnice ne mogu riješiti u dogovoru direktor ustanove i rukovodstvo sindikata ,sindikalni odbor može pokrenuti i štrajk(obustavu rada)za konačno rješenje svojih problema.
Sprovođenje štrajka se mora sprovoditi u skladu sa pravilnikom o štrajku koji je usaglašen sa zakonom o radu u JZU FBiH.

Član 18.

Prije stupanja u štrajk zaposlenici članovi sindikata se trebaju izjasniti svojim potpisom da su suglasni da se sprovodi štrajk u skladu sa pravilnikom o štrajku dok se ne ispune zahtjevi zbog kojih je pokrenut štrajk.
Zaposlenicima članovima sindikata koji su stupili u štrajk pripada naknada plate za vrijeme trajanja štrajka kao i da normalno oboavljaju svoj posao bez štrajka.
Zaposlenicima članovima sindikata pripadaju i druge naknade kao što su naknada za topli obrok i naknada za prevoz na posao isto kao i da obavljaju normalno posao bez štrajka.
Zaposlenici koji su bili u štrajku ne smiju biti sankcionisani od strane rukovodioca ustanove u toku niti nakon sprovođenja štrajka.
Prije stupanja u štrajk prvilnik o organizovanju i sprovođenju štrajka trebao bi biti potpisan i od strane rukovodioca ustanove,o njegovoj saglasnosti za organizovanje i sprovođenje štrajka po pravilima o štrajku s jedne strane i predsjednika sindikalne podružnice s druge strane.
U slučaju stupanja u štrajk zaposlenici članovi sindikata moraju biti blagovremeno obaviješteni o pravilima štrajka koja su potpisana od strane direktora i predsjednika sindikalne podružnice.